Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Merken Benelux

Aanvraagprocedure
Merkrechten in de Benelux worden aangevraagd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit toetst eerst of een merk voldoende onderscheidend vermogen bezit dan wel verboden elementen bevat.
Na de beoordeling van de aanvrage  wordt het merk gepubliceerd en kunnen derden oppositie indienen als zij over oudere rechten beschikken. Het merkrecht geldt vanaf de datum van de aanvrage.

Onderzoeken

Wij raden aan om voor aanvrage een onderzoek te doen naar andere gelijkende merken. De resultaten van het onderzoek zijn informatief en geven de deposant de mogelijkheid zijn aanvrage te heroverwegen.

Beperkt onderzoek
Dit onderzoek dient o.a. om een snel inzicht te krijgen in de vraag of een depot zin heeft. Het omvat alleen identieke inschrijvingen en hangende aanvragen en is reeds binnen enkele dagen beschikbaar. 

Andere onderzoeken
De mogelijkheid bestaat ook andere onderzoeken in te laten stellen naar, bijv. 

  • het feitelijke gebruik van een merk door een concurrent, enz.;
     
  • handelsnamen bij de Kamers van Koophandel;
     
  • online onderzoek in verschillende databanken betreffende inschrijvingen in Benelux, IR, EUIPO en vele andere landen.

Oppositie
Tegen nieuwe aanvragen kan op grond van oudere merken geopponeerd worden. Deze procedure is relatief goedkoop en eenvoudig. Belangrijk is dat de inschrijvingen waarop een beroep wordt gedaan in orde zijn (juiste tenaamstelling en adressering) en dat voldoende bewijs van gebruik aanwezig is, waaruit blijkt dat merken ouder dan 5 jaar normaal gebruikt zijn. Ontbreekt dat bewijs dan kan de deposant de vervallenverklaring van de inschrijvingen van de opposant vorderen en wordt in ieder geval de oppositie van de hand gewezen.

Vordering tot nietig- of vervallenverklaring

Na inschrijving kan op grond van oudere merken of als een merk niet de laatste 5 jaar niet gebruikt is een doorhalingsprocedure worden gestart door iedere belanghebbende. Dit is een goedkopere procedure in verhouding tot een procedure bij de rechter die ook blijft bestaan. Ook hierbij dient rekening te worden gehouden met het bewijzen van gebruik als de merken waarop de procedure gebaseerd worden ouder zijn dan 5 jaar.

Duur
Een inschrijving geldt voor 10 jaar vanaf de aanvraagdatum. Vernieuwing kan voor verdere perioden van 10 jaar verzocht worden. Nog tot 6 maanden na de vervaldatum is vernieuwing mogelijk (tegen betaling van extra taksen).

Gebruik
Indien een merk gedurende 5 jaar niet gebruikt wordt, is het merk vatbaar voor vervallenverklaring op verzoek van iedere belanghebbende. De merkenrechten herleven, indien alsnog het normale gebruik hervat wordt of aangevangen is. Daarop bestaat de uitzondering dat herstel niet mogelijk is, indien derden bezwaar hebben gemaakt in de 3 maanden voorafgaand aan de door deze derden in te stellen vorderingen.

Het gebruik moet "normaal" zijn, d.w.z. niet louter bestemd om het merkrecht in stand te houden. Het gebruik dient veelal door de merkeigenaar bewezen te worden. Stukken, waaruit dat gebruik kan blijken, zoals facturen, verpakkingen, folders, gedateerde advertenties etc. dienen derhalve bewaard te worden.

Classificatie
Om administratieve redenen zijn alle denkbare producten en diensten gegroepeerd in zgn. klassen. Het BBIE hanteert de zgn. internationale classificatie van Nice, die in de meeste landen gebruikt wordt. Deze classificatie kent 45 klassen.

Merkenbewaking
Een in de merkenbewaking opgenomen merk wordt vergeleken met de publicaties van nieuwe merkaanvragen in het gebied waarvoor de bewaking geldt. Worden gelijkende merken aangetroffen, dan zenden wij daarvan bericht. Deze bewakingsdienst wordt zelfstandig uitgeoefend door CompuMark.

Ook is het mogelijk op de hoogte te worden gehouden van alle nieuwe inschrijvingen op naam van een bepaalde deposant (bijv. een concurrent) of in een bepaalde branche.

Juiste tenaamstelling
Het is raadzaam bij inschrijvingen steeds de juiste naam en adres te vermelden. Nalaten daarvan houdt het gevaar in, dat een beroep op de inschrijving niet ontvankelijk wordt verklaard. Voor het buitenland komt daar nog bij, dat het merkenbureau soms van de merkeigenaar een tijdig antwoord vordert op zekere vragen. Gaat de betreffende brief onbestelbaar retour dan kan dat vervelende gevolgen hebben voor de betreffende inschrijving.

Bescherming buitenland
Op basis van een aanvrage in de Benelux kan gedurende 6 maanden een merk in de meeste andere landen aangevraagd worden met behoud van de prioriteit van de Benelux-aanvrage. Meestal is dat een zogenaamde "Internationale registratie", waaronder bescherming kan worden verkregen in meer dan 100 landen (inclusief de Europese Unie) in één aanvrage. In andere landen dient per land een inschrijving te worden verricht. Uitzondering hierop vormt een depot in de Afrikaanse Unie (OAPI) dat in een aantal aangesloten Afrikaanse landen gezamenlijk bescherming biedt.

 

 

 
 
Webdesign: Studio Reload